വേദി 8 തൃക്കോട്ടൂർ - പരപ്പിൽ എം.എം സ്കൂളിൽ നടന്ന മോണോ ആക്ട് മത്സരം

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 3, 2023

Posted on Jan 3, 2023

61 മത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി  തൃക്കോട്ടൂർ - പരപ്പിൽ എം.എം സ്കൂളിൽ നടന്ന  മോണോ ആക്ട്  മത്സരത്തിൽ നിന്ന് .

Share on

Tags