വടക്കയിൽ രാജൻ വൈദ്യർ നിര്യാതനായി

Jotsna Rajan

Calicut

Last updated on Dec 17, 2022

Posted on Dec 17, 2022

വാണിമേൽ  വടക്കയിൽ രാജൻ വൈദ്യർ (58) നിര്യാതനായി.മക്കൾ :രസിൽ.വി .പണിക്കർ (കൈനാട്ടി), അപ്സര .
മരുമക്കൾ : ജെജിന രസിൽ, രാഗേഷ് വാണിമേൽ

Share on