നെല്ല് സംഭരിച്ച് മാസം 3ആയിട്ടും പണം നൽകാതെ സപ്ലൈകോ

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 27, 2023

Posted on Jan 27, 2023

സംഭരിച്ച നെല്ലിന്‍റെ കർഷകർക്ക് നൽകാതെ സപ്ലൈകോ. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മൂന്നിലൊന്ന് കർഷകർക്ക് ഇപ്പോഴും സംഭരിച്ച നെല്ലിൻ്റെ വില സപ്ലൈക്കോ നൽകിയിട്ടില്ല. 14,994 കർഷകർക്കാണ് കുടിശ്ശിക കിട്ടാനുള്ളത്.കടമെടുത്താണ് പലരും രണ്ടാംവിളയിറക്കിയത്.സപ്ലൈക്കോ നൽകാനുള്ള കുടിശ്ശിക 90.80 കോടി രൂപ ആണ്.


Share on

Tags