കേരള പോലീസിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ: ഫെബ്രുവരി ഒന്നുവരെ അപേക്ഷിക്കാം

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 10, 2023

Posted on Jan 10, 2023

തിരുവനന്തപുരം: കേരള പോലീസിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. കേരള സിവിൽ പോലീസിലേക്കും ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയനിലേക്കും എസ് ഐ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം. CATEGORY NO: 669/2022, 671/2022 ആയി പി.എസ്.സി വിഞ്ജാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2023 ഫെബ്രുവരി ഒന്നാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി. 20 മുതൽ 31 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഇവർ 02-01-1991 നും 01-01-2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിഞ്ജാപനം കാണുക.
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/inline-files/noti-669-671-22-mlm.pdf

Share on