സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം : ഏറ്റവും പുതിയ ഫലം

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 4, 2023

Posted on Jan 4, 2023

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ 438 പോയിന്റുമായി കണ്ണൂർ മുന്നിൽ .435 പോയിന്റുമായി   രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കോഴിക്കോട് തുടരുന്നു. തൃശ്ശൂരിനെ മറി കടന്നു പാലക്കാട്   432 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക്.

Share on

Tags