റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഒഴിവ്

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 27, 2023

Posted on Jan 27, 2023

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ (ഓപ്പൺ വിഭാഗം) താത്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. എം.ഡി ഇൻ റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് / ഡി.എം.ആർ.ഡി/ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എൻ.ബി റേഡിയോളജി വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ സി.ഇ.സി.റ്റി, മാമ്മോഗ്രാം & സോണോ മാമ്മോഗ്രാം എന്നിവയാണ് യോഗ്യത. പ്രായപരിധി 18 മുതൽ 45 വരെ. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പ്രായം, ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത  എന്നിവ  തെളിയിക്കുന്ന അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം ഫെബ്രുവരി ആറിന് മുൻപ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് എറണാകുളം ഡിവിഷണൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസർഅറിയിച്ചു. നിലവിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനാധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള എൻ.ഒ.സി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.


Share on

Tags