അഞ്ചാം ക്ലാസ് യോഗ്യത മുതൽ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാം

TalkToday

Calicut

Last updated on Mar 16, 2023

Posted on Mar 16, 2023

വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു.

വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ കേരള മഹിള സമഖ്യ സൊസൈറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഹോമിലേക്ക് ഫീൽഡ് വർക്കർ കം കേസ് വർക്കർ, സെക്യൂരിറ്റി, കുക്ക് തസ്തികകളിൽ വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. ഓരോ ഒഴിവുകളാണുള്ളത്.
ഫീൽഡ് വർക്കർ കം കേസ് വർക്കർക്ക് MSW/PG in (Psychology/Sociology) യാണ് യോഗ്യത. 25 വയസ് പൂർത്തിയാകണം. 30-45 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ്. പ്രതിമാസം 16,000 രൂപ വേതനം ലഭിക്കും. ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 20 വയസ് പൂർത്തിയാകണം. 30-45 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും.പ്രതിമാസം 9,000 രൂപ വേതനം.
കുക്ക് തസ്തികയിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആണു യോഗ്യത. 25 വയസ് പൂർത്തിയാകണം. 30-45 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ്. പ്രതിമാസം 12,000 രൂപ വേതനം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, കേരള മഹിള സമഖ്യ സൊസൈറ്റി, റ്റി.സി. 20/1652, കല്പന, കുഞ്ചാലുംമൂട്, കരമന.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം, ഫോൺ: 0471-2348666. ഇ-മെയിൽ: keralasamakhya@gmail.com

Share on

Tags