അറിയിപ്പുകൾ

TalkToday

Calicut

Last updated on May 7, 2023

Posted on May 7, 2023

മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് പരിശീലനത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ജില്ലയിൽ മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളെ എംപാനൽ             ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  നിന്നും നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ താൽപ്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു. നിലവിൽ എംപാനൽ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്. വിവരങ്ങൾ മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് അഞ്ച് മണിക്ക് മുൻപായി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് അസി. ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 0495-2370379,2370657 / ddosckkd@gmail.com

Share on