കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കമ്പനിയായ BCPL ല്‍ പുതിയ വിജ്ഞാപനം – ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം BCPL Recruitment 2023 – Apply Online For Latest 121 Graduate Apprentice Vacancies

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 24, 2023

Posted on Jan 24, 2023

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയായ BCPL ല്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Brahmaputra Cracker and Polymer Limited (BCPL)  ഇപ്പോള്‍ Graduate Apprentice (Mechanical, Chemical, Electrical, Instrumentation, Telecom, Civil, Human Resources, PRCC/CSR, Security, F and A, Contract, Procurement and Computer Science)  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Graduate Apprentice തസ്തികകളിലായി മൊത്തം 121 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയില്‍ തുടക്കക്കാര്‍ക്ക് വിവിധ പോസ്റ്റുകളില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 ജനുവരി 1  മുതല്‍ 2023 ജനുവരി 31  വരെ അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ അവസാന തിയതിക്ക് നില്‍ക്കാതെ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക, കാരണം അവസാന ദിവസങ്ങളില്‍ സര്‍വര്‍ ബിസി ആകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്

Important Dates

Online Application Commencement from1st January 2023
Last date to Submit Online Application31st January 2023

Brahmaputra Cracker and Polymer Limited (BCPL) Latest Job Notification Details

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയായ BCPL ല്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് ഈ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ട യോഗ്യത,ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം,വയസ്സ്, അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ എന്നിവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

BCPL Recruitment 2023 Latest Notification Details
Organization NameBrahmaputra Cracker and Polymer Limited (BCPL)
Job TypeCentral Govt
Recruitment TypeApprentices Training
Advt NoADVT. NO. BCPL-02/2022
Post NameGraduate Apprentice (Mechanical, Chemical, Electrical, Instrumentation, Telecom, Civil, Human Resources, PRCC/CSR, Security, F and A, Contract, Procurement and Computer Science) and Technician Apprentice (Mechanical, Chemical, Electrical and Instrumentation)
Total Vacancy121
Job LocationAll Over India
SalaryRs.11,100/- to 13,800/-
Apply ModeOnline
Application Start1st January 2023
Last date for submission of application31st January 2023
Official websitehttps://www.bcplonline.co.in/

BCPL Recruitment 2023 Latest Vacancy Details

Brahmaputra Cracker and Polymer Limited (BCPL)  ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് ഇപ്പോള്‍ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകള്‍ പരിശോധിച്ച് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത് , Reservation ഉണ്ടോ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിക്കുക

Post NameVacancySalary
Graduate Apprentice (Mechanical )15Stipend Rs.13,800/-
Technician Apprentice (Mechanical)10Stipend Rs.11,100/-
Graduate Apprentice (Chemical )20Stipend Rs.13,800/-
Technician Apprentice (Chemical)10Stipend Rs.11,100/-
Graduate Apprentice (Electrical)15Stipend Rs.13,800/-
Technician Apprentice (Electrical)8Stipend Rs.11,100/-
Graduate Apprentice (Instrumentation)10Stipend Rs.13,800/-
Technician Apprentice (Instrumentation)8Stipend Rs.11,100/-
Graduate Apprentice (Telecom)3Stipend Rs.13,800/-
Graduate Apprentice (Computer Science)3Stipend Rs.13,800/-
Graduate Apprentice (Civil)5Stipend Rs.13,800/-
Graduate Apprentice (Contract & Procurement)4Stipend Rs.13,800/-
Graduate Apprentice (Human Resources)3Stipend Rs.13,800/-
Graduate Apprentice PRCC/CSR3Stipend Rs.13,800/-
Graduate Apprentice Security1Stipend Rs.13,800/-
Graduate Apprentice (F&A)3Stipend Rs.13,800/-

BCPL Recruitment 2023 Age Limit Details

Brahmaputra Cracker and Polymer Limited (BCPL)  ല്‍ വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായ പരിധി താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഇളവുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക PDF Notification പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

Post NameQualification
Graduate Apprentice (Mechanical, Chemical, Electrical, Instrumentation, Telecom, Civil, Human Resources, PRCC/CSR, Security, F and A, Contract, Procurement and Computer Science) and Technician Apprentice (Mechanical, Chemical, Electrical and Instrumentation)18 to 28

BCPL Recruitment 2023 Educational Qualification Details

Brahmaputra Cracker and Polymer Limited (BCPL)  ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് Graduate Apprentice (Mechanical, Chemical, Electrical, Instrumentation, Telecom, Civil, Human Resources, PRCC/CSR, Security, F and A, Contract, Procurement and Computer Science)  തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ അതേ യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജോലിക്ക്തു അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത താഴെ കൊടുക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

Post NameQualification
Graduate Apprentice (Mechanical )Bachelor Degree in Mechanical Engineering with minimum 55% marks
Technician Apprentice (Mechanical)Diploma in Mechanical Engineering with minimum 55% marks.
Graduate Apprentice (Chemical )Bachelor Degree in Chemical Engineering with minimum 55% marks
Technician Apprentice (Chemical)Diploma in Chemical Engineering with minimum 55% marks.
Graduate Apprentice (Electrical)Bachelor Degree in Electrical / Electrical & Electronics Engineering with minimum 55% marks
Technician Apprentice (Electrical)Diploma in Electrical / Electrical & Electronics Engineering with minimum 55% marks
Graduate Apprentice (Instrumentation)Bachelor Degree in Instrumentation / Instrumentation & Control / Electronics & Instrumentation / Electrical & Instrumentation / Electronics / Electrical & Electronics with minimum 55% marks
Technician Apprentice (Instrumentation)Diploma in Instrumentation / Instrumentation & Control / Electronics & Instrumentation / Electrical & Instrumentation / Electronics / Electrical & Electronics with minimum 55% marks
Graduate Apprentice (Telecom)Bachelor Degree in in Electronics / Electronics & Communication /Electronics & Telecommunication /Telecommunication / Electrical & Electronics / Electrical & Telecommutation Engineering with minimum 55% marks.
Graduate Apprentice (Computer Science)Bachelor Degree in Engineering in Computer Science / Information Technology with minimum 55% marks.
Graduate Apprentice (Civil)Bachelor Degree in Civil Engineering with minimum 55% marks.
Graduate Apprentice (Contract & Procurement)Bachelor Degree in Mechanical Engineering with minimum 55% marks.
Graduate Apprentices (HR, PR/CC & Security)Bachelor Degree in any discipline with minimum 55% marks. For HR, preference will be given for candidates having Bachelor degree in Business Administration. For PR/CC, preference will be given for candidates having Bachelor degree in Mass Communication & Journalism
Graduate Apprentice (F&A)Bachelor Degree in Economics, Statistics or B.Com with minimum 55% marks.

How To Apply For Latest BCPL Recruitment 2023?

Brahmaputra Cracker and Polymer Limited (BCPL) വിവിധ  Graduate Apprentice (Mechanical, Chemical, Electrical, Instrumentation, Telecom, Civil, Human Resources, PRCC/CSR, Security, F and A, Contract, Procurement and Computer Science)  ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2023 ജനുവരി 31 വരെ. അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമര്‍പ്പിക്കാം, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹ്രത്തുകള്‍ക്കും ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.

ssential Instructions for Fill BCPL Recruitment 2023 Online Application Form

  • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത Official Notification PDF പൂര്‍ണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക
  • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകള്‍ , പ്രായ പരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത etc.. ഇല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ ജോലി അവസരം നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം നഷ്ട്ടപ്പെടുന്നതാണ്
  • നിങ്ങള്‍ ഏതൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ കാര്യമാണ്, അപേക്ഷാ ഫോം ഫില്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന Mobile No., Email ID, എന്നിവ കൊടുക്കുക. കാരണം പിന്നീടുള്ള പരീക്ഷാ തിയതി, അഡ്മിഷന്‍ ടിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഇത് നിര്‍ബന്ധമാണ്‌
  • ഈ ജോലിക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം, ഇതിന്‍റെ നിയമന സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് എന്നിവ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക
Official NotificationClick Here
Apply NowClick Here
Official WebsiteClick Here

Share on

Tags