മീഡിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മീഡിയ പവലിയന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടിയും പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 3, 2023

Posted on Jan 3, 2023

Share on

Tags