ലഹരി വിമുക്ത മനുഷ്യ മഹാ ശ്യംഖലയിൽ കുന്നുമ്മൽ പഞ്ചായത്ത്

TalkToday

Calicut

Last updated on Nov 6, 2022

Posted on Nov 1, 2022

കുന്നുമ്മൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3 ന്  ലഹരി വിമുക്ത മനുഷ്യ മഹാ ശ്യംഖലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കാളികളായി. കുന്നുമ്മൽ പഞ്ചായത്തിലെ  മൊകേരി കലാ നഗർ മുതൽ കുളങ്ങരത്ത് വരെ ചങ്ങല സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട്   രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ  അണിചേർന്ന് ലഹരി വിമുക്ത പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി.


Share on

Tags