ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ആൺകുട്ടികളുടെ കുച്ചിപ്പുടി മത്സരം പുരോഗമിയ്ക്കുന്നു

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 6, 2023

Posted on Jan 6, 2023

61 മത് സ്കൂൾ കലോത്സവം നാലാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ വേദി അഞ്ചിൽ നടന്ന ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ആൺകുട്ടികളുടെ കുച്ചിപ്പുടി മത്സരം.

Share on

Tags