പോത്തീസിൽ ജോലി നേടാൻ സുവർണ്ണാവസരം

TalkToday

Calicut

Last updated on Mar 16, 2023

Posted on Mar 16, 2023

പോത്തീസിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

POTHYS WALK IN INTERVIEW
പോത്തീസിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും ആശയ വിനിമയ ശേഷിയും ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

▪️CURRENT VACANCIES: SALES GIRL

▪️Experience in silk, Sarees, Materials, Readymade

▪️Free Food & Seperate Hostel ▪️Accomodation For Men & Women, ▪️Attractive Salary Package Freshers & Experienced Preferred

▪️Age : 18 to 40

തീയ്യതി :  17 വെള്ളി മാർച്ച് 2023

സമയം : 10:00 am to 2:00 pm

സ്ഥലം: Pothys Retail Private Ltd. Near Ayurveda College Jn, M.G. Road, Thiruvananthapuramഫോൺ: 0471 2574133/233


Share on

Tags