ഇ-ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചു

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 18, 2023

Posted on Jan 18, 2023

എറണാകുളം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ എം.ആര്‍ഐ, സി.ടി, ലിനാക് വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുളള സ്കാനിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വര്‍ഷകാലയളവിലേക്ക് 24 മണിക്കൂറും ടെലി റിപ്പോര്‍ട്ടിംഗ് ചെയ്ത് തരുന്നതിന് അംഗീകൃത വ്യക്തികളില്‍/സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും www.etenders.kerala.gov.in വെബ് സൈറ്റ് മുഖേന മത്സരാധിഷ്ഠിത ഇ-ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചു. ടെന്‍ഡറുകൾ  സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജനുവരി 20 വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ.

Share on